Algemene voorwaarden


Het panel van ConnectNederland is een initiatief van Panel Inzicht B.V., ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56080239. Dit panel is in samenwerking met Cint A.B. en Qassa Nederland opgezet.

Hieronder worden de rechten en plichten van u als panellid van ConnectNederland stap voor stap beschreven. Met uw inschrijving gaat u akkoord met de volgende punten:

 

Artikel 1: Toepasbaarheid; overeenkomst.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de dienst van ConnectNederland, inclusief maar niet beperkt tot (1) het lidmaatschap van een consumentenpanel of subpanel van ConnectNederland, (2) het gebruik van en/of toegang tot de website, (3) deelname aan een vragenlijst of onderzoek dat wordt aangeboden, verstrekt, gehost of beheerd door of via ConnectNederland en (4) het in aanmerking komen voor, en/of verzilveren van beloningen, incentives, kortingen en prijzen aangeboden voor bepaalde acties en activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het succesvol invullen van vragenlijsten. Het panel van ConnectNederland is een consumentenpanel waaraan u gratis kunt deelnemen. De deelnemer heeft ten aanzien van het consumentenpanel geen verplichtingen, behoudens de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden. ConnectNederland behoudt zich het recht om uw toegang tot, gebruik van, en/of deelname aan de diensten op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, te weigeren, beperken, verbieden, en/of af te wijzen.
1.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2: Wanneer kunt u deelnemen?

2.1 Lidmaatschap van het panel is over het algemeen toegankelijk voor personen die voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, inclusief maar niet beperkt tot de vereisten voor minimumleeftijd (16 jaar of ouder) en geografische locatie (woonachtig in Nederland). De vereisten voor panellidmaatschap kunnen variëren per panel of subpanel van ConnectNederland. Wij staan slechts één lid per uniek e-mailadres toe. ConnectNederland kan weigeren om haar diensten aan iemand aan te bieden, op elk moment, om welke reden dan ook en zonder opgaaf van reden.
2.2 Indien er meerdere accounts binnen één huishouden worden gehanteerd, wordt streng gecontroleerd op het apart beheren van deze accounts. Daarnaast mogen er geen overeenkomsten zijn tussen deze accounts. Indien wij constateren dat deze voorwaarden worden overtreden, dan blokkeren wij de accounts.

 

Artikel 3: Inschrijven / Lid worden

3.1 Bij het inschrijven moeten de gegevens naar waarheid worden ingevuld.
3.2 Er mag maar één keer worden ingeschreven per persoon. Panellidmaatschap is specifiek voor de persoon die zich registreert voor het lidmaatschap bij het panel. U erkent dat u toegang verkrijgt tot, gebruik maakt van en/of deelneemt aan de diensten in de hoedanigheid als onafhankelijke contractant en dat er geen relatie als agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer wordt geïmpliceerd of aangegaan is ten gevolge van deze overeenkomst.
3.3 Als de gegevens veranderen dan moeten deze zo snel mogelijk worden gewijzigd (bijvoorbeeld wanneer u een nieuw e-mailadres heeft, of een ander huisadres).
3.4 Alle gegevens die aan u worden gevraagd moeten worden ingevuld.
3.5 Als panellid bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gebruikersnamen en wachtwoorden en bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het al dan wel of niet toegestane gebruik van uw lidmaatschapsaccount. ConnectNederland raadt het gebruik van een sofinummer, financieel rekeningnummer of enig ander identificatie- of rekeningnummer voor het gebruik als gebruikersnaam of wachtwoord ten sterkste af.
3.6 U dient zich alleen in te schrijven indien u daadwerkelijk geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van het panel. Indien geconstateerd wordt dat u een onjuiste of valse aanmelding doet, dan wordt uw account ingenomen en bent u alle verdiensten kwijt.
3.7 Zorg dat uw e-mailadres altijd bereikbaar is. Indien wij een melding krijgen dat uw e-mailadres niet bereikbaar is (bounce) dan worden er geen e-mails naar u gestuurd. Wanneer je verwacht geen e-mails van ConnectNederland te ontvangen doordat je e-mailadres niet bereikbaar is (geweest), neem dan contact op met info@connectnederland.nl.

 

Artikel 4: Deelname onderzoeken & sparen.

4.1 Door u in te schrijven bij het panel geeft u toestemming om e-mails van het panel te ontvangen. Het aantal e-mails dat u ontvangt varieert van 0 tot 10 e-mails per dag.
4.2 E-mails zijn gericht op doelgroepen, waardoor het voor kan komen dat u minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.
4.3 Er mag/kan niet twee keer hetzelfde e-mailadres worden opgegeven.
4.4 De punten die vermeld staan in de uitnodigingen van ConnectNederland betreft de vergoeding die je ontvangt voor het volledig afronden van het onderzoek. Wanneer je niet tot de doelgroep van het onderzoek behoort of wanneer er al voldoende deelnemers zijn, dan worden de punten niet toegekend.
4.5 Voor het invullen van vragenlijsten ontvang je een financiële vergoeding. Hiervoor dien je in jouw persoonlijke account op ConnectNederland jouw naam, IBAN nummer en BIC code door te geven. Deze BIC code is nodig om je betaling te verwerken via SEPA. De BIC code wordt automatisch voor je ingevuld nadat je jouw IBAN nummer hebt doorgegeven.

 

Artikel 5: Prijzen winnen.

5.1 Als u op een door ConnectNederland ontwikkelde manier een prijs wint bij het panel dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing: prijzen worden alleen uitgekeerd indien u aan de voorwaarden voldoet; prijzen worden uitgekeerd / toegezonden naar het adres / rekening die u bij uw inschrijving heeft opgegeven. Zorg dat deze informatie altijd actueel is; het invullen van vragenlijsten van ConnectNederland is geheel voor eigen risico.
5.2 Daar waar mogelijk proberen we leuke acties/promoties voor onze leden te organiseren. Dat kunnen de volgende zaken zijn: een prijs verloten (eventueel ter beschikking gesteld door een klant/ relatie), een korting op producten (eventueel na het afronden van een onderzoek). Aan het organiseren van kortings-, dan wel prijsacties; bijvoorbeeld als aanvulling of als substituut van reguliere vergoedingen voor het invullen van onderzoeken, of als extraatje en de frequentie waarmee deze worden georganiseerd, kunnen geen rechten worden ontleend.
5.3 ConnectNederland onthoudt zich van de verplichting om kortings-, dan wel prijsacties te organiseren.
5.4 ConnectNederland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor acties, dan wel actievoorwaarden die namens onze directe partners naar u worden verstuurd. Wanneer u een communicatie uiting namens een van onze partners ontvangt, dan communiceren wij altijd wie de afzender is van de uiting. Wij adviseren u om de algemene voorwaarden van de desbetreffende partner aandachtig door te nemen.
5.5 Behalve voor zover verboden door de geldende wetgeving, erkent u en stemt u ermee in dat in geen geval ConnectNederland verantwoordelijk kan worden gehouden voor indirecte, incidentele, speciale gevolgen hebbende en/of strafbare schade om welke reden of oorzaak ook, ongeacht of ConnectNederland op de hoogte is van de mogelijkheid dat dergelijke schade kan bestaan. Elke claim of elk geschil voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de Diensten en/of deze voorwaarden moet worden ingediend binnen één jaar nadat een dergelijke claim of een dergelijk geschil zich heeft voorgedaan.

 

Artikel 6: Uitbetaling van saldo

6.1 In het kader van het gebruik van de diensten heeft u de mogelijkheid om beloningen, incentives en deelnames aan prijstrekkingen te ontvangen. Informatie, officiële regels en algemene voorwaarden voor beloningen, incentives en prijstrekkingen kunnen beschikbaar zijn op de website voor een panel, aan het begin of het einde van een enquête, in enquête-uitnodigingen en/of op de website(s) van ConnectNederland en/of haar directe partners. Incentives en/of prijzen kunnen beschreven worden in nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie die door ConnectNederland en/of haar directe partners verspreid of gepubliceerd worden. Beloningen, incentives en prijzen zijn niet overdraagbaar.
6.2 Je kan een uitbetaling aanvragen wanneer je een saldo van minimaal 1.000.000 aan punten hebt gespaard. Pas bij een saldo van 1.000.000 Punten vertegenwoordigen deze een daadwerkelijke tegenwaarde in euro's, te weten 12,50 euro per 1.000.000 Punten. Tot 1.000.000 Punten vertegenwoordigen de Punten slechts een fictieve tegenwaarde in euro's:

1.000 Punten = 1,25 fictieve eurocenten
5.000 Punten = 6,25 fictieve eurocenten
100.000 Punten = 1,25 fictieve euro’s

6.3 Een uitbetaling is mogelijk via bank-/ girorekening en geschiedt onder de voorwaarden van SEPA. Om een uitbetaling aan te vragen dien je jouw naam, IBAN nummer en BIC code op te geven in jouw persoonlijke account bij ConnectNederland.
6.4 Uitbetalingen kunnen alleen aangevraagd worden in veelvouden van 1.000.000 punten. Het resterende saldo blijft in jouw account staan. Daarmee kan je doorsparen voor een volgende uitbetaling.
6.5 Een bank-/ girorekening mag maar voor één account bij ConnectNederland gebruikt worden. Wordt deze bij meerdere accounts gebruikt, dan is ConnectNederland gerechtigd alle accounts van de desbetreffende deelnemer in te nemen.
6.6 Jouw uitbetaling verzoek zal binnen 30 werkdagen na aanvraag gecontroleerd en afgehandeld worden. Aan de uitbetalingstermijn van ConnectNederland kunnen geen rechten worden ontleend.
6.7 De (elektronische) boekhouding van ConnectNederland geldt als bewijs voor de uitbetaling, behoudens schriftelijk tegenbewijs door u als panellid.
6.8 Verdient u saldo via de onderzoeken van ConnectNederland, dan heeft u inkomsten uit “overig werk”. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen. De Belastingdienst maakt binnen overig werk onder andere onderscheid tussen “klussen voor familie of vrienden, tegen een vergoeding van de onkosten”. Deze inkomsten hoeft u niet te vermelden in uw aangifte. “Over inkomsten vanuit deelname aan online panels” doet de Belastingdienst geen eenduidige uitspraak. Voor meer informatie hieromtrent, ga naar www.belastingdienst.nl, of neem contact op via de Belastingtelefoon (bel 0800-0543). ConnectNederland acht het lid verantwoordelijk voor het al dan niet opgeven van via ConnectNederland verdiend saldo. ConnectNederland is geenszins verantwoordelijk voor eventuele claims of boetes die u ontvangt wegens het niet of incorrect vermelden van uw uitgekeerde saldo bij ConnectNederland.

 

Artikel 7: Privacy en persoonsgegevens

7.1 Om haar diensten te kunnen aanbieden dient ConnectNederland uw persoonsgegevens te verwerken. ConnectNederland neemt de persoonsgegevens op in een bestand, welke is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, onder nummer: M1468571.
7.2 ConnectNederland draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de van toepassing zijnde (privacy)wetgeving, waaronder ook de regelgeving op het gebied van e-marketing, zoals neergelegd in de Telecommunicatiewet. Uw gegevens zijn nooit herleidbaar naar u als individu en worden enkel gebruikt voor interne verslaglegging van ConnectNederland en haar partners. Uw antwoorden en gegevens worden enkel geanalyseerd in combinatie met andere gegevens en zijn tevens nooit herleidbaar naar u als individu, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. Het op connectnederland.nl opgenomen Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze gegevens door ConnectNederland.

 

Artikel 8: Dienstverlening

8.1 ConnectNederland heeft haar diensten met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter met uitsluiting van eventuele garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. In het bijzonder garandeert ConnectNederland niet dat:
- de diensten ononderbroken werken, vrij zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, noch dat gebreken kunnen worden verholpen;
- de mailings met de daarop aangeboden informatie geschikt, actueel, betrouwbaar en rechtmatig zijn;
- er geen onvolledigheden of onjuiste informatie zitten in het spaarsaldo;
- derden de diensten niet onrechtmatig zullen gebruiken.
8.2 De diensten van ConnectNederland zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U kunt de diensten alleen gebruiken wanneer en indien beschikbaar. ConnectNederland behoudt zich het recht om de toegang tot haar diensten of een gedeelte ervan op elk gewenst moment en zonder mededeling te wijzigen, te veranderen of op te heffen en/of te beperken of te blokkeren, om welke reden dan ook of zonder opgaaf van reden. ConnectNederland biedt panelleden de mogelijkheid om aan enquêtes deel te nemen en deel te nemen aan Diensten van de directe partners van ConnectNederland, te weten prijsvragen; kortingscodes; en andere gelijksoortige acties. Deelname aan enquêtes is geheel vrijwillig.
8.3 ConnectNederland spant zich naar alle redelijkheid in de dienst te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens of uw account. ConnectNederland legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek.
8.4 ConnectNederland is gerechtigd haar dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
8.5 Als extra service krijgt u kosteloos een account en daarmee toegang tot de actualiteitenwebsite opiniemeters.nl. Op deze overkoepelende website van onderzoekspanels, worden daar waar mogelijk de uitkomsten van de onderzoeken gepubliceerd.
8.6 Het staat Panel Inzicht B.V  vrij om panels samen te voegen danwel op te splitsen zolang de aard van de dienst gelijk blijft.

 

Artikel 9: Websitecontent

9.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die ConnectNederland besteedt aan de samenstelling van haar website en de daarin opgenomen gegevens, kan ConnectNederland niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website.
9.2 ConnectNederland kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van haar website en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
9.3 Aan de informatie op de website connectnederland.nl en de mate waarin deze informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt, kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Artikel 10: Gebruikersinhoud

10.1 U bent als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle inhoud, materiaal, informatie en opmerkingen die u gebruikt, uploadt, plaatst of indient in het kader van de diensten (“gebruikersinhoud”). U bent als enige verantwoordelijk voor alle goedkeuringen, toestemmingen en/of vergunningen van derden die nodig zijn voor de gebruikersinhoud. Als u gebruikersinhoud indient, dan kan de gebruikersinhoud publiekelijk beschikbaar gesteld worden en kan het gedeeld worden met derden, inclusief maar niet beperkt tot, klanten van ConnectNederland, klanten van de klanten van ConnectNederland en externe dienstverleners. Gebruikersinhoud kan ook audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van de persoon zijn die de gebruikersinhoud indient en mag geen inhoud bevatten dat auteursrechtelijk beschermd of het handelsmerk van derden is. Gebruikersinhoud mag geen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan de gebruiker bevatten. U zult voor gebruikersinhoud geen vergoedingen ontvangen.
10.2 Door gebruikersinhoud te gebruiken, te uploaden, te plaatsen of in te dienen in het kader van de Services, geeft u hierbij ConnectNederland een eeuwigdurend, onherroepelijk, onbeperkt, overdraagbaar, wereldwijd, royalty-vrij recht en vergunning om uw gebruikersinhoud te bewerken, te kopiëren, te verzenden, te publiceren, te vertonen, er afgeleide werken van maken, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren, of anderszins te gebruiken, te wijzigen of op welke wijze dan ook te verspreiden, zonder enige vorm van compensatie of kennisgeving.
10.3 U bent zelf verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud en ConnectNederland kan en zal niet alle gebruikersinhoud bekijken en ConnectNederland is niet verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud. ConnectNederland behoudt zich het recht om gebruikersinhoud te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken dat naar oordeel van ConnectNederland: (i) in strijd is met deze Voorwaarden, (ii) in strijd is met copyright- of handelsmerkwetten of (iii) beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar is.

 

Artikel 11: Algemeen

11.1 Indien u zes maanden niet actief voor het panel bezig bent (niet inloggen, geen e-mails lezen, geen mensen aanmelden etc.), dan wordt uw lidmaatschap automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd. De tot op dat moment op uw account bijgeschreven saldi worden dan geannuleerd en uw account wordt vernietigd.
11.2 ConnectNederland is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal u hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden treft u aan op connectnederland.nl. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op dit panel en deze algemene voorwaarden.
11.3 ConnectNederland kan te allen tijden dit panel wijzigen, bijvoorbeeld het veranderen van de (geld)prijzen en het toewijzen van saldo.
11.4 Mocht u het niet eens zijn met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden dan dient u zich zelf af te melden. Door lid te blijven gaat u automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.
11.5 Bij tegenvallende resultaten behoudt ConnectNederland zich het recht voor te stoppen met het panel.
11.6 U bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van inkomsten welke via ConnectNederland eventueel verdiend kunnen worden bij de belastingdienst.
11.7 U stemt in met het schadeloos houden, verdedigen en onschuldig stellen van ConnectNederland en het moederbedrijf, dochterbedrijven en gerelateerde bedrijven en zijn of hun respectievelijke leden, managers, aandeelhouders, directeuren, officers, werknemers en vertegenwoordigers van en tegen claims, verplichtingen, verlies, beoordelingen, beloningen, boetes en kosten en/of onkosten van welke soort ook, inclusief, zonder beperking, redelijke advocaatskosten en proceskosten voortvloeiend uit of veroorzaakt, direct of indirect door: (i) uw overtreding of schending van deze Voorwaarden; en/of (ii) uw gebruik van en/of deelname aan en/of toegang tot de diensten.

 

Artikel 12: Beëindiging lidmaatschap

12.1 U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor deelname aan het panel door in te loggen op connectnederland.nl en u vanuit daar uit te schrijven. U ontvangt dan een e-mail ter bevestiging van uw uitschrijving. Wanneer u deze bevestigt bent u uitgeschreven van het panel. U kunt uw verzoek tot uitschrijving ook kenbaar maken in een e-mail, gericht aan info@connectnederland.nl.
12.2 Na beëindiging van uw lidmaatschap kan geen saldo meer worden opgebouwd en wordt het door u eerder opgebouwde saldo geannuleerd.
12.3 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u hebt als deelnemer aan het panel, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan het panel, is ConnectNederland gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en uw account en de daarop bijgeschreven saldo te annuleren.

 

Artikel 13: Onbevoegd gebruik

U stemt ermee in om niet over te gaan tot: (i) het gebruik van spiders, robots of andere geautomatiseerde dataminingstechnieken om gegevens of inhoud in verband met de diensten te catalogiseren, te downloaden, op te slaan, of op enige andere wijze te reproduceren of distribueren, of om de resultaten van een enquête, prijstrekking of wedstrijd te manipuleren; (ii) het ondernemen van enige actie om met een website(s) of het gebruik van een website door een individu te interfereren, inclusief maar niet beperkt tot het overbelasten van een website door middel van “overspoelen”, “mailbomben” of “crashen”; (iii) het verzenden of overdragen van virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve codes, bestanden of informatie, inclusief maar niet beperkt tot spyware; (iv) het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van of over een andere gebruiker van de diensten; (v) het verzenden van ongevraagde e-mails, inclusief maar niet beperkt tot promoties en/of reclame voor producten of diensten; (vi) het openen, gebruiken of onderhouden van meer dan een (1) accountlidmaatschap bij een panel; (vii) het vervalsen of maskeren van uw ware identiteit; (viii) het opnemen van een gedeelte(s) van een website in een andere website of het wijzigen van het uiterlijk van een website; (ix) het verbinden van een andere website aan een pagina van, op of in een website of de Diensten, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ConnectNederland; (x) het plaatsen of overbrengen van bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onzedelijk, aanstootgevend of opruiend materiaal of inhoud of materiaal of inhoud die anders de toepasselijke wetgeving (zoals hierin gedefinieerd) zou kunnen schenden; (xi) het deelnemen aan frauduleuze activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het versnelt invullen van enquêtes, het meerdere keren invullen van dezelfde enquête, het maskeren of vervalsen van uw identiteit, het verstekken van valse informatie tijdens het registratieproces, het indienen van valse of onware enquêtegegevens, het op frauduleuze wijze verzilveren of pogen te verzilveren van beloningen, prijzen en/of incentives en het knoeien met enquêtes; (xii) het toepassen van reverse engineering op aspecten van de diensten of het doen of uitvoeren van enige actie die de broncode kan onthullen of openbaren of het omzeilen van maatregelen of controles gebruikt om de toegang tot een website, inhoud of code te verbieden of te beperken behalve waar uitdrukkelijk door de toepasselijke wetgeving is toegestaan; (xiii) het deelnemen aan criminele of illegale handeling(en); (xiv) het gebruik van beperkte Inhoud (zoals hierin gedefinieerd) die een schending van deze Voorwaarden inhouden; of (xv) het aanmoedigen en/of adviseren van een persoon, inclusief maar niet beperkt tot een werknemer van ConnectNederland om een handeling te verrichten die krachtens deze Voorwaarden verboden zijn. U erkent en stemt ermee in dat Nederland volledig zal meewerken aan alle wettelijke verzoeken tot bekendmaking (bijv. verzoeken van de rechtbank of dagvaardingen).

 

Artikel 14: Slot

14.1 Bij fraude en/of overtreding van de hierboven genoemde regels wordt uw saldo ingenomen en uw account verwijderd. Als het nodig is worden de gegevens aan de betreffende instanties doorgegeven. Tevens wordt uw toegang tot het panel geblokkeerd en heeft u geen mogelijkheid opnieuw mee te doen in de toekomst.
14.2 Als lid kun u geen aanspraak maken op de eventueel door ConnectNederland gemaakte fouten. Beide partijen zijn er bij gebaat dat dit door u als lid wel bij ConnectNederland gemeld wordt. Dit wordt als nog door ConnectNederland in alle redelijkheid opgelost.
14.3 Ondanks alle zorgvuldigheid die ConnectNederland. besteedt aan het panel en bijbehorende service kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u via de website connectnederland.nl aan ons kenbaar maken.
14.4 Er mag geen ongewenste e-mail naar andere mensen worden gestuurd, of op een andere manier waarbij iemand over het panel leest, terwijl u deze persoon niet kent, of de persoon er niet om gevraagd heeft. Als dit gebeurt, wordt uw lidmaatschap beëindigd.
14.5 Het plaatsen van ongevraagde berichten of verzenden van berichten zonder de vereiste toestemming wordt gezien als SPAM.
14.6 ConnectNederland kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/ of deelname aan het panel. Indien u vermoedt dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat er een foutieve bij- of afschrijving van saldo heeft plaatsgevonden dan ben u verplicht dit te melden aan ConnectNederland. Wanneer u onterecht verkregen saldo inwisselt dan bent u verplicht aan ConnectNederland een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de door ConnectNederland uitgekeerde geldbedragen.

 

Artikel 15: Disclaimer

De diensten, inclusief alle informatie, vragenlijsten, inhoud, materiaal, commentaar en diensten die op of via de services beschikbaar gesteld worden, worden “in de feitelijke staat” geleverd. ConnectNederland geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook in verband met informatie, inhoud, materiaal, commentaar, vragenlijsten, producten of diensten die beschikbaar gesteld worden op of via de diensten, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikersinhoud. Bovendien wijst ConnectNederland hierbij alle garanties af, zowel expliciet als impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties voor niet-inbreuk. Verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. ConnectNederland geeft geen garantie dat de middelen, technologieën of functies opgenomen in de diensten of enige inhoud, materialen, commentaren, informatie en/of diensten daarin opgenomen, niet onderbroken zullen worden of vrij zijn van fouten, dat defecten worden gecorrigeerd, dat de systemen of de server(s) die de diensten ondersteunen vrij zijn van virussen of andere schadelijke bestanden. ConnectNederland biedt geen toegang tot of verbinding met het internet en is niet en zal niet verantwoordelijk zijn voor de acties of omissies van derden die toegang tot of de verbinding met of het gebruik van de diensten belemmeren, beperken of verhinderen. Doet u mee? Meld u aan

ConnectNederland maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.